พระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดพรรณนาของมวลพสกนิกรที่มีต่อพระราชกรณียกิจฝนหลวงดังจะเห็นได้จากการแสดงออก ด้วยการรวบรวมเงินเท่าที่กำลังจะทำได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายร่วมกัน บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องบิน รวมทั้งองค์กรหรือสมาคมเอกชนได้ร่วมกันบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสารทำฝน ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อโดยเสด็จและสนับสนุนกิจกรรมฝนหลวง โดยเฉพาะเงินที่บริจาคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกับเงินที่ราษฎรบริจาคผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งเป็น “กองทุนฝนหลวง” กองทุนนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความจงรักภักดีของมวลพสกนิกรที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของปวงชนชาวไทยที่มีต่อประมุขแห่งชาติอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งชีวิตของพวกเขา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงถือว่ากองทุนนี้เป็นสิริมงคลด้วยการบริหารกองทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง มิให้สูญหายหรือลดลงมีแต่ให้เพิ่มพูนคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน และบริหารกองทุนฯ ด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส

อีกตัวอย่างหนึ่งของการแสดงออกของราษฎรคือ เมื่อใดมีการออกไปปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าโดยการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา หรือร้องเรียนผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ตาม ชาวบ้านจะเรียกว่า ฝนในหลวง บ้าง  ฝนพระราชทาน บ้าง ฝนหลวง บ้าง แต่ในที่สุดฝนหลวงเป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายกว่าทั้งในหมู่ประชาชน ในสื่อมวลชนทุกสื่อ ในเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์กรเอกชนและรัฐ จนรัฐบาลในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยในขณะนั้นยอมรับให้ใช้คำว่า ฝนหลวง อย่างเป็นทางราชการเมื่อ พ.ศ. 2517 และก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเป็นหน่วยงานรองรับโครงการฝนหลวงโดยตรงเมื่อ พ.ศ. 2518 คำว่า “ฝนหลวง” จึงเกิดขึ้นมาจากประชามติโดยแท้จริง