พระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันเป็นเลิศดังได้กล่าวบรรยายไว้ข้างต้น พระเกียรติคุณจึงแพร่ไพศาลไปในทุกทิศานุทิศ ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกค้นคว้าพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงอันเป็นนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในมวลหมู่นักวิทยาศาสตร์ดานการคัดแปรสภาพอากาศ และสาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศเป็นที่ปรากฏและประจักษ์ จึงทรงได้รับการเชิดชูสดุดีจากทวยราษฎร์และรัฐบาลไทย ทรงได้รับเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์และรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณเชิดชูพระเกียรติจากองค์กรและสถาบันระดับโลกที่พอประมวลได้ดังนี้ :