ติดตรึงตรา พระราชกรณียกิจ สฤษดิ์ไผท

ประมวลภาพทรงคุกพระชานุหรือค้อมพระองค์ลงรับสั่งสอบถามความเป็นอยู่และทุกข์สุขกับผู้สูงอายุหรือทรงประทับนั่งราบรับสั่งสอบถามพสกนิกรผู้ยากไร้ ซึ่งนั่งพับเพียบกับพื้นดินอย่างไม่ทรงถือพระองค์ แม้ว่าพสกนิกรนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อย ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าขาวม้า ตามสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ทรงได้รับทราบความทุกข์ยากแร้นแค้นลำเค็ญจากปากของราษฎรเหล่านั้นตามสภาพความเป็นจริง

ประมวลภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามอ่อนโยน และเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงค้อมพระองค์หรือทรงคุกเข่าหรือทรงนั่งลงทักทายสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ทรงรับทราบปัญหา และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาจากพสกนิกรที่เดินทางจากที่อยู่ห่างไกลชุมนุมกันรอรับเสด็จฯ และชื่นชมพระบารมี ด้วยความปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ท่านอย่างไม่ถือพระองค์ ไม่เลือกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชั้นวรรณะสถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา เพศวัย หรือความพิการ

ประมวลภาพทรงปรึกษาหารือกับหัวหน้าชุมชนข้าราชการในท้องถิ่นนั้น หลังจากการทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงจากปากของราษฎรเองแล้ว พระราชทานแนวทางและมาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาในเวลาอันรวดเร็ว พระองค์ต้องทรงงานหนัก ตรากตรำพระวรกายท่ามกลางแสงแดดร้อนแผดร้อน สายฝนหนักมีฉลองพระองค์กันฝนบ้างไม่มีบ้าง แม้ในยามค่ำคืน