ติดตรึงตรา พระราชกรณียกิจ สฤษดิ์ไผท

ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็นภาพเจนตาของมวลพสกนิกร ที่เห็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงมีกล้องถ่ายภาพคล้องพระศอ มีวิทยุมือถือในกระเป๋าฉลองพระองค์ มีแผนที่อยู่ในพระหัตถ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรผู้ยากไร้ทุกข์ยากทั่วทุกหนทุกแห่งในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ วันที่ 9 มิถุนายน 2493 ทรงบันทึกข้อสังเกตสภาพแวดล้อม ปัญหาความทุกข์ยากที่แท้จริงจากปากของราษฎรเอง ทรงบันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพ และทรงบันทึกไว้ในแผนที่ แม้ต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทตามสถานที่ที่ยากลำบากอย่างไม่ทรงท้อถอย ด้วยพระราชอุตสาหะของพระองค์

ด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่นเข้าไปพบกับราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร ต้องทรงเหนื่อยยากตรากตรำพระวรกาย และไม่ทรงย่อท้อเพื่อเข้าไปทรงรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนลำเค็ญจากปากของราษฎร และทรงเห็นด้วยพระเนตร พระกรรณของพระองค์เอง แม้ต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปตามถนนชนบทที่ทุรกันดารขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้รถยนต์พระที่นั่งติดหล่มลึกหรือทรงบุกบั่นฝ่าเข้าไปในป่า ที่ไม่มีทางรถหรือต้องทรงขับรถยนต์พระที่นั่งไต่ไหล่เขาอย่างเสี่ยงอันตราย หรือทรงขับรถยนต์พระที่นั่งลุยน้ำที่ท่วมจนมิดล้อข้ามลำธารที่ไหลเชี่ยวกรากและลุยโคลนไปขึ้นอีกฝั่งหนึงโดยไม่ทรงหวั่นเกรงต่อภยันตราย